Wij werken momenteel aan een nieuwe website.

Privacyvoorwaarden

Om het werk van de organisatie te kunnen doen, is het noodzakelijk dat persoonlijke gegevens geregistreerd worden. Met het registreren van gegevens verbindt de organisatie zich hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan en de richtlijnen te volgen van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens.

Doel van de registratie

 1. Het doel van de persoonsregistratie is, te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden zoals genoemd in de statuten van de organisatie en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden
 2. Het gebruik van de gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement.
 3. Er worden geen gegevens in de registratie opgenomen voor andere doeleinden dan bedoeld in lid 1. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

Verantwoordelijkheden en beheer

 1. Het bestuur van de organisatie is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie.
 2. De leidinggevende van de organisatie is verantwoordelijk voor het (dagelijkse) beheer van de gegevens.
 3. Bestuur en leidinggevende(n) dragen zorg voor de nodige voorzieningen ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Geregistreerden

 1. De persoonsregistratie van de organisatie bevat enkel gegevens met betrekking tot personen, die als contactpersoon staan vermeldt, welke opgegeven als organisatie.

Opgenomen gegevens

 1. Van de genoemde personen worden ten hoogste de volgende  gegevens opgenomen: a. personalia b. administratieve gegevens m.b.t. de bemiddeling van vrijwilligers c. gegevens die betrekking hebben op de dienstverlening van de organisatie.
 2. Van de genoemde categorie worden die gegevens opgenomen die van belang zijn om zo optimaal mogelijk te kunnen bemiddelen.
 3. De opgenomen gegevens zijn uitsluitend afkomstig van de geregistreerde zelf en/of van de organisatie waarbij zij als vrijwilliger werkzaam zijn of zijn geweest.

Kennisgevingen verstrekking van gegevens

 1. Personen worden in kennis gesteld van dit reglement via de website.
 2. Binnen de organisatie kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan: a. degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening    
 3. Buiten de organisatie kunnen persoonsgegevens verstrekt worden:  a. t.b.v. de dienstverlening uitsluitend met medeweten en toestemming van de geregistreerde.  

Toegang tot de persoonsgegevens

 1. Toegang tot de persoonsgegevens hebben alleen die vrijwilligers en beroepskrachten van de organisatie die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening. 
 2. Het bestuur heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens als dit noodzakelijk is in verband  met haar algemene verantwoordelijkheid.

Klachten

 1. Indien de geregistreerde van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij zich schriftelijk te wenden tot het bestuur van de organisatie.
 2. De klager krijgt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht antwoord van het bestuur.